Aký je legislatívny postup kúpy nehnuteľnosti ?

V prípade, ak sa rozhodnete kúpiť alebo predať nehnuteľnosť, vždy sa radšej poraďte s právnikom alebo sa obráťte na realitnú kanceláriu. Vyhnete sa tak zbytočným rizikám.

Problematika kúpy (resp. predaja) nehnuteľnosti je upravená najmä v Občianskom zákonníku (zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov). V prípade kúpy/predaja bytu je potrebné vziať do úvahy i príslušné ustanovenia zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

Každá zmluva, predmetom ktorej je prevod nehnuteľnosti, musí mať, písomnú formu. Je potrebné odporúčať, aby sa občania pri prevode nehnuteľností obrátili na právnika, alebo realitnú kanceláriu, ktorá im zmluvu náležite pripraví. Je totiž veľmi ľahké stať sa obeťou podvodníka, ak si zmluvu poriadne neprečítame. Investícia do právnych služieb v tomto prípade sa skutočne oplatí.

Predaj na jednej a kúpa nehnuteľnosti na druhej strane sa riadia ustanoveniami zákona č. 182/1993 Z. z. a ustanoveniami upravujúcimi kúpnu zmluvu v Občianskom zákonníku (v prípade bytov), resp. len ustanoveniami Občianskeho zákonníka (v ostatných prípadoch).

Uzatvorenie zmluvy o prevode vlastníctva bytu, resp. kúpnej zmluvy je však len prvým krokom. Vlastnícke právo môže prejsť na kupujúceho až povolením vkladu vlastníckeho práva príslušnou Správou katastra, čiže nie pri podpise kúpnej zmluvy.

Návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností je spoplatnený sumou 66 EUR bez ohľadu na cenu nehnuteľnosti.

Účastník konania môže pri doručení návrhu na vklad do katastra nehnuteľností žiadať o urýchlené rozhodnutie o vklade do 15 dní. V takomto prípade predstavuje výška poplatku sumu 265,50 EUR. Príplatok za urýchlené rozhodnutie je splatný v deň doručenia návrhu na vklad.

Ak sa konanie zastavilo alebo návrh na vklad bol zamietnutý, poplatok sa nevracia.Ak správny orgán v skrátenom termíne o vklade práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností nerozhodne, vráti rozdiel vo výške 200 EUR

Rozhodnutie, ktorým sa vklad povoľuje, správa katastra doručí rozhodnutie o povolení vkladu všetkým účastníkom konania.

Pri kúpe nehnuteľnosti by kupujúci nemal zabudnúť na svoje daňové (a s tým súvisiace ohlasovacie) povinnosti.

 

Komentáre

Šetrite čas a peniaze. Zameraje sa na klienta. ESTATeVOKE je pripravený na použitie.