Čo je to list vlastníctva a ako s ním mám nakladať?

List vlastníctva (LV) je dokument, preukazujúci vlastnícke práva k nehnuteľnostiam a vydáva ho príslušná katastra pre danú lokalitu. List vlastníctva môže byť určený na právne, alebo informatívne účely. Pre výber jednej kópie listu vlastníctva na právne účely potrebujete kolkové známky v hodnote 8 EUR. V prípade, že sa rozhodnete využiť služby nášho realitného centra MGM & partners , vybavíme za vás kompletne všetky úkony na katastri a dozrieme na ich správnosť. Viac informácií sa dozviete na www.realitymgm.sk .

Každý list vlastníctva (LV) obsahuje:

  • informácie o tom, ktorá správa katastra list vlastníctva vydala: Na liste vlastníctva je označená príslušná správa katastra, v akom okrese sa nehnuteľnosť nachádza, v ktorej obci a najmä v akom katastrálnom území (nájdete v ľavom hornom rohu listu vlastníctva).

  • číslo LV: Veľa klientov nášho realitného centra MGM & partners sa nás pýta, čo znamená slovo čiastočný za číslom listu vlastníctva. V žiadnom prípade to neznamená, že list vlastníctva je neúplný. Označenie listu vlastníctva napríklad č.......– čiastočný znamená, že sa napr. v bytovom dome nachádza viac bytových jednotiek, pričom tieto vlastnia rôzni majitelia. Tento obytný dom je zapísaný v liste vlastníctva pod jedným konkrétnym číslom a na ňom sú s poradovými číslami zapísané jednotlivé byty a ich majitelia. Ak požadujete vydať list vlastníctva na konkrétnu osobu vlastniacu byt v bytovom dome, Správa katastra vám vydá list vlastníctva č. ....... – čiastočný, ktorý bude obsahovať iba údaje o vlastníctve konkrétneho majiteľa a konkrétny jeden byt. Ak by ste si vypýtali list vlastníctva ...... bez udania konkrétneho čísla bytu alebo majiteľa, kataster by vám vydal list vlastníctva so všetkými bytmi a ich majiteľmi.

  • informácie o dátume a čase vyhotovenia listu vlastníctva: Ak vám predávajúci predloží LV so starším dátumom, je vhodné si vypýtať alebo vyžiadať Správu katastra si list vlastníctva s aktuálnym dátumom. Medzičasom totiž mohlo dôjsť k zmenám vo vlastníctve, ktoré na starom LV neuvidíte. Na právne úkony je použiteľný LV nie starší ako 3 mesiace. Pri všetkých našich klientov spoločnosť MGM & partners overuje LV v deň prevodu nehnuteľnosti, pred podpisom zmluvy o prevode nehnuteľnosti, čim garantujeme bezpečnosť a kvalitu,  predchádzame možným nedorozumeniam, prípadne podvodom.

  • časť A listu vlastníctva – Nájdeme tu údaje o majetkovej podstate nehnuteľnosti: táto časť obsahuje všetky údaje slúžiace na označenie, špecifikáciu a určenie práv k nehnuteľnostiam. Ide najmä o povinné označenie súpisného čísla, parcelné čísla k pozemkom, na ktorých je nehnuteľnosť postavená alebo k priľahlým pozemkom, ďalším údajom je druh a výmera pozemku, v poznámkach si môžete prečítať odkazy ako napr., že pozemok, na ktorom je dom postavený, môže byť zapísaný na inom liste vlastníctva, sledujeme tiež kódy označujúce charakteristiku nehnuteľnosti (napríklad, či ide o bytový dom, rodinný dom, rozostavanú stavbu a podobne), ako aj iné údaje, ktoré sa môžu v liste vlastníctva vyskytnúť (napr., či nie je nehnuteľnosť zaradená medzi pamiatkovo chránené nehnuteľnosti a podobne).

  • Časť B listu vlastníctva – Označuje vlastníkov nehnuteľnosti: V tejto časti sú zapísané mená vlastníkov, ich trvalý pobyt, dátumy narodení, spoluvlastnícke podiely, titul nadobudnutia, na základe ktorého bol vykonaný vklad do katastra nehnuteľností a následne vpis do príslušného listu vlastníctva, položka výkazu zmien a ďalšie.

  • Časť C listu vlastníctva- Označuje ťarchy: Pokiaľ sa chcete dozvedieť, či na nehnuteľnosti neviaznu žiadne ťarchy, sledujeme vždy časť C – ťarchy. Do tejto časti sa zapisujú záložné práva, vecné bremená, predkupné práva, ak majú účínky vecných bremien, položku zmien a iné údaje. Pred menom vlastníka v časti B listu vlastníctva je napísané poradové číslo, pod ktorým sa k tomuto vlastníkovi zapisujú aj ťarchy.

  • Poznámka: Vyjadruje skutočnosti, ktoré obmedzujú oprávnenie vlastníka nakladať s nehnuteľnosťou, alebo informuje o nehnuteľnosti alebo o práve k nehnuteľnosti. Záznam je úkon správy katastra plniaci evidenčné funkcie, ktoré nemajú vplyv na vznik, zmenu ani na zánik práv k nehnuteľnostiam. Záložné právo slúži záložnému veriteľovi na úhradu jeho pohľadávky v prípade, keď dlžník nesplnil svoj záväzok. Vecné bremená obmedzujú vlastníka nehnuteľnej veci v prospech niekoho iného tak, že je povinný niečo trpieť, niečoho sa zdržať alebo niečo konať (napr. vecné bremeno doživotného užívania).

Komentáre

Šetrite čas a peniaze. Zameraje sa na klienta. ESTATeVOKE je pripravený na použitie.