Kataster a jeho funkcie.

Kataster nehnuteľností je geometrické určenie, súpis a popis nehnuteľností. Súčasťou katastra nehnuteľností sú aj údaje o právach k nehnuteľnostiam. Kataster nehnuteľností tvoria katastrálne operáty usporiadané podľa katastrálnych území.

Kataster nehnuteľností slúži ako informačný systém, najmä na ochranu práv k nehnuteľnostiam, na daňové a poplatkové účely, na oceňovanie nehnuteľností, na ochranu poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu a na budovanie iných informačných systémov o nehnuteľnostiach.

Ústredným orgánom štátnej správy na úseku katastra nehnuteľností je Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, ktorý riadi a usmerňuje miestne orgány štátnej správy na úseku katastra, ktorými sú katastrálne úrady a správy katastra.  

Katastrálny úrad vykonáva štátnu správu na úseku katastra v územnom obvode kraja. Katastrálny úrad je právnická osoba. Správa katastra vykonáva štátnu správu na úseku katastra v územnom obvode okresu. Správa katastra koná a rozhoduje v administratívnych veciach samostatne.

Správa katastra

 • rozhoduje v katastrálnom konaní,

 • zapisuje práva k nehnuteľnostiam,

 • spravuje a aktualizuje kataster v súlade s právnym stavom a so skutočným stavom na základe ohlásených zmien, zmien zistených pri prešetrovaní údajov katastra, zmien zistených pri revízii údajov katastra a zmien zistených pri obnove katastrálneho operátu; kataster spravuje a aktualizuje v súčinnosti s vlastníkmi, s inými oprávnenými osobami, obcami a so štátnymi orgánmi,

 • vydáva verejné listiny, ktoré potvrdzujú práva a povinnosti k nehnuteľnostiam, ako aj iné skutočnosti týkajúce sa nehnuteľností,

 • kontroluje geodetické a kartografické činnosti, ktorých výsledky sa majú prevziať do katastra, a overuje geometrické plány,

 • spracúva sumárne údaje o pôdnom fonde,

 • prejednáva priestupky proti poriadku v štátnej správe na úseku katastra a v konaní o porušení poriadku na úseku katastra právnickými osobami,

 • spravuje pozemkové knihy a železničnú knihu,

 • poskytuje informácie z katastra,

 • overuje kópie alebo rovnopisy verejných listín alebo iných listín, na ktorých základe sa má vykonať zápis v katastri, ako aj kópie geometrických plánov pre potreby správy a aktualizácie katastra v súlade s právnym stavom a so skutočným stavom,

 • rozhoduje v pochybnostiach o predmete evidovania v katastri.

Kataster obsahuje tieto údaje:

 1. geometrické určenie a polohové určenie nehnuteľností a katastrálnych území,

 2. parcelné čísla, druhy a výmery pozemkov, súpisné čísla stavieb, údaje o príslušnosti pozemkov k zastavanému územiu obce, údaje o druhoch chránených nehnuteľností, o cenách poľnohospodárskych a lesných pozemkov a údaje o využívaní nehnuteľností, vybrané údaje na začlenenie pozemkov do poľnohospodárskeho pôdneho fondu alebo do lesného pôdneho fondu, údaje o bonitovaných pôdnoekologických jednotkách, vybrané údaje na tvorbu a ochranu životného prostredia a vybrané údaje pre iné informačné systémy o nehnuteľnostiach,

 3. údaje o právach k nehnuteľnostiam, údaje o vlastníkoch nehnuteľností a o iných oprávnených z práv k nehnuteľnostiam, ak ide o fyzickú osobu, meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a miesto trvalého pobytu, ak ide o právnickú osobu, názov, sídlo a identifikačné číslo, ako aj údaje o skutočnostiach súvisiacich s právami k nehnuteľnostiam,

 4. údaje o základných a podrobných polohových bodových poliach alebo údaje o bodových poliach,

 5. sídelné a nesídelné geografické názvy.

Katastrálne konanie

V katastrálnom konaní sa zapisujú práva k nehnuteľnostiam, rozhoduje sa o zmenách hraníc katastrálnych území, o prešetrovaní zmien údajov katastra, o oprave chýb v katastrálnom operáte a o obnove katastrálneho operátu.

Na katastrálne konanie je príslušná správa katastra, v ktorej územnom obvode sa nachádza nehnuteľnosť.

Práva k nehnuteľnostiam zo zmlúv sa zapisujú do katastra vkladom. Právne účinky vkladu vznikajú na základe právoplatného rozhodnutia správy katastra o jeho povolení.

Správa katastra rozhodne o návrhu na vklad do 30 dní odo dňa doručenia návrhu na vklad. Správa katastra môže rozhodnúť na základe žiadosti o urýchlené konanie o návrhu na vklad a zaplatení správneho poplatku do 15 dní odo dňa doručenia návrhu na vklad.

 

Komentáre

Šetrite čas a peniaze. Zameraje sa na klienta. ESTATeVOKE je pripravený na použitie.