Podklady, kolky a zmluva pri predaji/ kúpe nehnuteľnosti

Pri koncipovaní kúpnej zmluvy odporúčame doložiť vždy čo najaktuálnejší list vlastníctva (nie starší ako tri mesiace použiteľný na právne úkony za 8 EUR, ideálne však vyhotovený v deň podpisu kúpno- predajnej zmluvy). Na ňom je možné preveriť, či na nehnuteľnosti nie je zriadené vecné bremeno, alebo či nie je predmetom záložného práva. Dôležité je aj preskúmať titul nadobudnutia (napr. kúpno- predajná zmluva, darovacia zmluva, osvedčenie o dedičstve, atď.) predmetnej nehnuteľnosti, či z neho nevyplývajú ďalšie obmedzenia a záväzky na strane vlastníka. Dobré je predložiť aj pôdorysy a prípadne situačný plán nehnuteľnosti alebo fotografie, aby bol zdokladovaný stav nehnuteľnosti pri podpise kúpnopredajnej zmluvy, v ktorej sa taktiež uvádza vybavenie a napr. výbava bytu.

V prípade, že pri kúpe nehnuteľnosti cez hypotekárny úver potrebujete znalecký posudok, spoločnosť MGM & partners vám ho zabezpečí prostredníctvom registrovaného znalca z odboru stavebníctva. Taktiež vám naše realitné centrum zabezpečí poistenie nehnuteľnosti potrebné pre čerpanie hypotekárneho úveru a kompletný servis.

Návrh na začatie konania o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností je spoplatnený sumou 66 EUR v kolkoch pri štandardnom konaní bez ohľadu na cenu nehnuteľnosti. Účastník konania môže pri doručení návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností žiadať písomne v návrhu o urýchlené rozhodnutie o vklade do 15 dní. V takomto prípade predstavuje výška poplatku sumu 265,50 EUR. Tento poplatok je splatný v deň podania návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. O toto urýchlenie nie je možné požiadať dodatočne. Ak sa konanie o vklade vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností zastaví a vklad je zamietnutý, poplatok sa nevracia.

K návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, ktorý sa podáva v 2 exemplároch, je potrebné podať ako prílohu zmluvu o prevode vlastníckeho práva v počte – 2 ks s úradne overeným podpisom predávajúcich. Tieto zmluvy zostávajú po rozhodnutí o vklade vlastníckeho práva ako právne listiny na Katastrálnom úrade. Ak ide o prevod vlastníctva k bytu alebo nebytovému priestoru, predávajúci prikladá aj vyhlásenie správcu bytového domu o vyrovnaných všetkých platbách do fondu opráv aj za energie a služby (Záložné právo v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov zmysle § 15 zák. 182/ 1993 Z.z.)

Kataster všetkým účastníkom zašle písomné rozhodnutie o povolení vkladu alebo pri zistení nedostatkov rozhodnutie o prerušení vkladu a vyzve účastníkov zmluvy o doplnenie alebo opravu.

Pre podrobnejšie informácie k otázkam spojeným s touto problematikou kontaktujte realitné centrum MGM & partners na tel. 0910 86 11 86.

 

Komentáre

Šetrite čas a peniaze. Zameraje sa na klienta. ESTATeVOKE je pripravený na použitie.